cennik i regulamin

CENNIK

DIAGNOZY 45 min:

Fizjoterapeutyczna - 80 zł


Diagnoza Zaburzeń Procesów Integracji Sensorycznej

Dzieci do 4 roku życia - 2 x 45 min. 160 zł

Dzieci powyżej 4 roku życia - 3 x 45 min. 240 zł

Diagnoza pisemna dla pacjentów rozpoczynających terapię -w cenie spotkania.

Diagnoza pisemna dla pacjentów nie uczestniczących w terapii -50zł.TERAPIE 45 min.:

Neurorozwojowa 80 zł

Integracji Sensorycznej 70 zł

Wady postawy zajęcia:

- raz w tygodniu 70 zł
- dwa razy w tygodniu 60 zł

Terapia ręki- 60 zł


MASAŻ 30 min.:

Klasyczny 40 zł

Leczniczy 40 zł

Limfatyczny 40 zł

Relaksacyjny 40 zł


Diagnoza i masaż mięśniowo-powięziowy (tkanek głębokich)45 min. 80 złWIZYTY DOMOWE 45 min. :

Rehabilitacja w domu pacjenta + dojazd

Na terenie Olsztyna 100 zł

Poza Olsztynem 120 zł


Diagnoza + instruktaż wad postawy 80 zł


Wydawanie zaświadczeń i opinii na prośbę pacjenta.- bezpłatnie

NOWA REHOLANDIA zastrzega sobie prawo do zmiany cen obowiązujących w Centrum.

Regulamin reholandii

Regulamin uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych prowadzonych w  NOWA REHOLANDIA


Przebieg terapii

  1. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są na zlecenie opiekuna/pacjenta..

  2. Sesja terapeutyczna - to jedno zajęcie terapeutyczne z trwające 45 minut.

  3. Opiekun/ pacjent zobowiązany jest do przekazania terapeucie wszelkich informacji dotyczących sytuacji zdrowotnej, oraz do niezatajania przed terapeutą jakichkolwiek informacji mogących mieć wpływ na decyzją, co do możliwości przeprowadzenia zajęć.

  4. Rozpoczęcie terapii poprzedza diagnoza wstępna.

  5. O doborze metod i narzędzi decyduje terapeuta.

  6. Opiekun/ pacjent ma prawo być obecny na sali podczas sesji, jednak terapeuta może zasugerować konieczność opuszczenia sali lub pozostanie na zajęciach jeśli miałoby to mieć wpływ na przebieg terapii.

  7. Rodzic/ opiekun zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń terapeuty dotyczących pracy i postępowania z dzieckiem w domu. W przeciwnym wypadku terapeuta nie bierze odpowiedzialności za efekty prowadzanej terapii.

  8. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do współdziałania, koordynowania i informowania o podejmowanych równolegle innych oddziaływaniach terapeutycznych jakim poddawane jest dziecko.

Rozliczanie zajęć

 1. Rozliczenie za terapie następuje z góry za bieżący miesiąc.

 2. Zajęcia opłacić można: gotówką lub przelewem na konto bankowe

ING BANK ŚLĄSKI 42 1050 1807 1000 0092 3211 1410 w opłatach miesięcznych do dnia 5- go każdego miesiąca. Nie dotyczy dzieci, których rachunki pokrywa fundacja lub inna Organizacja Pożytku Publicznego

  • Opłaty za terapię i zaświadczenia wg cennika NOWA REHOLANDIA

  • Brak wpłat może być powodem nieprzyjęcia na zajęcia terapeutyczne.

  • Opiekun/ pacjent ma obowiązek na początku miesiąca zgłosić terapeucie planowane nieobecności np. wyjazdy, pobyty w szpitalu i uzgodnić z terapeutą ewentualne przesunięcia zajęć na inny termin.

 1. Spóźnienie na zajęcia nie powoduje przesunięcia ich w czasie, ani nie zmniejsza ich ceny.

 2. Nieprzybycie na sesję terapeutyczną wiąże się z pokryciem 100% kosztów

 3. Poinformowanie terapeuty o nieprzybyciu na terapie umożliwi odrobienie nieodbytych sesji terapeutycznych w ostatnią sobotę miesiąca. Grafik w recepcji.

 4. Zajęcia odwołane z winy terapeuty przenosimy na inny możliwy do uzgodnienia termin.

 5. Nieprzestrzeganie w/w zasad może być powodem naszej rezygnacji z prowadzenia terapii.


Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych ZASAD, jak również wprowadzenia modyfikacji cen za prowadzone zajęcia.

Podpisanie przez Rodzica/ Opiekuna w/w ZASAD jest jednoznaczne ze zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

 
BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

Powiadomimy Cię o terapiach, zajęciach, ważnych wydarzeniach i najnowszych promocjach

Jak do nas trafić?

PRZYJACIELE REHOLANDII