cennik i regulamin

CENNIK

DIAGNOZY 45 min:

Mgr Joanny Kapuścińskiej - 120 zł

Fizjoterapeutyczna - 100 zł

Wad Postawy + instruktarz - 100 zł


Diagnoza Zaburzeń Procesów Integracji Sensorycznej

Dzieci - 260 zł

Diagnoza pisemna - w cenie spotkania.TERAPIE 45 min.:

Integracji Sensorycznej:

           - raz w tygodniu 80 zł
           - dwa razy w tygodniu 70 zł

Wady postawy zajęcia:

- raz w tygodniu 80 zł
- dwa razy w tygodniu 70 zł

Terapia ręki- 80 zł

Neurorozwojowa 100 zł 

Dorosłych 100 zł

WIZYTY DOMOWE 45 min. :

Rehabilitacja w domu pacjenta + dojazd

Na terenie Olsztyna 120 zł

Poza Olsztynem 140 zł


MASAŻ 30 min.:

Klasyczny 50 zł

Leczniczy 50 zł

Limfatyczny 50 zł

Relaksacyjny 50 zł

Tkanek głębokich (mięśniowo-powięziowy) 50 zł


Wydawanie zaświadczeń i opinii na prośbę pacjenta.- bezpłatnieRejestracja telefoniczna:

tel: 608 380 107

pn-cz 11-18

pt 10-15


NOWA REHOLANDIA zastrzega sobie prawo do zmiany cen obowiązujących w Centrum.

Regulamin reholandii

Regulamin uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych prowadzonych w  NOWA REHOLANDIA


Przebieg terapii

  1. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są na zlecenie opiekuna/pacjenta..

  2. Sesja terapeutyczna - to jedno zajęcie terapeutyczne z trwające 45 minut.

  3. Opiekun/ pacjent zobowiązany jest do przekazania terapeucie wszelkich informacji dotyczących sytuacji zdrowotnej, oraz do niezatajania przed terapeutą jakichkolwiek informacji mogących mieć wpływ na decyzją, co do możliwości przeprowadzenia zajęć.

  4. Rozpoczęcie terapii poprzedza diagnoza wstępna.

  5. O doborze metod i narzędzi decyduje terapeuta.

  6. Opiekun/ pacjent ma prawo być obecny na sali podczas sesji, jednak terapeuta może zasugerować konieczność opuszczenia sali lub pozostanie na zajęciach jeśli miałoby to mieć wpływ na przebieg terapii.

  7. Rodzic/ opiekun zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń terapeuty dotyczących pracy i postępowania z dzieckiem w domu. W przeciwnym wypadku terapeuta nie bierze odpowiedzialności za efekty prowadzanej terapii.

  8. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do współdziałania, koordynowania i informowania o podejmowanych równolegle innych oddziaływaniach terapeutycznych jakim poddawane jest dziecko.

Rozliczanie zajęć

 1. Rozliczenie za terapie następuje z góry za bieżący miesiąc.

 2. Zajęcia opłacić można: gotówką lub przelewem na konto bankowe

ING BANK ŚLĄSKI 42 1050 1807 1000 0092 3211 1410 w opłatach miesięcznych do dnia 15- go każdego miesiąca. Nie dotyczy dzieci, których rachunki pokrywa fundacja lub inna Organizacja Pożytku Publicznego

  • Opłaty za terapię i zaświadczenia wg cennika NOWA REHOLANDIA

  • Brak wpłat może być powodem nieprzyjęcia na zajęcia terapeutyczne.

  • Opiekun/ pacjent ma obowiązek na początku miesiąca zgłosić terapeucie planowane nieobecności np. wyjazdy, pobyty w szpitalu i uzgodnić z terapeutą ewentualne przesunięcia zajęć na inny termin.

 1. Spóźnienie na zajęcia nie powoduje przesunięcia ich w czasie, ani nie zmniejsza ich ceny.

 2. Nieprzybycie na sesję terapeutyczną wiąże się z pokryciem 100% kosztów

 3. Poinformowanie terapeuty o nieprzybyciu na terapie umożliwi odrobienie nieodbytych zajęć w terminie wyznaczonym przez terapeutę.

 4. Zajęcia odwołane z winy terapeuty przenosimy na inny możliwy do uzgodnienia termin.

 5. Nieprzestrzeganie w/w zasad może być powodem naszej rezygnacji z prowadzenia terapii.


Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych ZASAD, jak również wprowadzenia modyfikacji cen za prowadzone zajęcia.

Podpisanie przez Rodzica/ Opiekuna w/w ZASAD jest jednoznaczne ze zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

 

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

Powiadomimy Cię o terapiach, zajęciach, ważnych wydarzeniach i najnowszych promocjach

Jak do nas trafić?

PRZYJACIELE REHOLANDII